Co je územní řízení? 

 
cílem územního řízení je dosáhnout rozhodnutí o:
 • umístění stavby
 • změně využití území
 • změně vlivu užívání stavby na území
 • dělení nebo scelování pozemků
 • ochranném pásmu

 

pravidla a podmínky pro absolvování územního řízení popisuje stavební zákon č.  183/2006Sb Územní řízení je správní úkon, kterým se umisťuje stavba a všechny její součásti (přípojky, oplocení, zpevněné plochy,...) na parcely. V prvním kroku je vždy nutné zjistit, jaká forma územního řízení je pro Vás stavební záměr nejvýhodnější. Stavební zákon umožňuje několik možností, jak územní řízení absolvovat: 

zákon nevyžaduje územní řízení
 • pro stavby vyjmenované v §79, odst. 2 stavebního zákona 183/2006Sb není územní řízení vyžadováno. 
 • Jde o drobné stavby (skleníky, stožáry, zpevněné sjezdy, opěrné zdi, posedy atd)
   
územní souhlas (§96 stavebního zákona)
 • nejjednodušší forma územního řízení
 • rodinný dům musí být do 150 m2 zastavěné plochy
 • dotčené orgány státní správy musí souhlasit (ve stanoviscích nesmí být výhrady nebo podmínky)
 • podmínky správců sítí musí být zapracovány do projektové dokumentace
 • musí souhlasit ostatní účastníci výstavby (sousedé,,,) - svůj souhlas napíšou na situaci ke jménu, adrese, datu narození a připojí svůj podpis
zjednodušené územní řízení (§95 stavebního zákona)
 • stavba je v zastavitelné ploše nebo zastavěném území

 • nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) (u rodinných domů splněno vždy)

 • jsou doložena závazná stanoviska dotčených orgánů (např. hasiči, hygiena, odbor životního prostředí...) s výslovným souhlasem pro zjednodušené územní řízení

 • je doložen souhlas pro zjednodušené územní řízení všech účastníků řízení

Společné územní a stavební řízení (§94a stavebního zákona)
 • územní řízení lze v zákonem definovaných připadech spojit s náledujícím krokem, tedy se stavebním řízením (stavební povolení). 
Pro všechny formy řízení budete potřebovat projektovou dokumentaci pro územní řízení. 

bývá označována zkratkou DUR a obsah definuje vyhláška 499/2006Sb. Z dokumentace musí být patrné přesné rozměry stavby, přesné odstupy od hranic a ochranných pásem, osazení stavby na pozemku, její výška, hloubka, počet podlaží, soulad s územním plánem. V projektové dokumentaci  jsou již zahrnuty projekty protipožárního zabezpečení stavby, projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření a regulace, avšak ne v tak detailní stavební podobě, jako v dokumentaci následující pro stavební povolení. Cílem těchto odborných částí kompletního projektu  je dokázat, že stavba je za daných podmínek proveditelná a je v souladu se všemi normovými hodnotami a prováděcími a právními předpisy. 

 
Vypracování dokumentace DUR je tzv. vybranou činností ve výstavbě, kterou může provádět pouze autorizovaná osoba (člen komory autorizovaných inženýrů www.ckait.cz) a to v rozsahu jeho oprávnění. 
 
Pro technologické stavby v energetice je tak vyžadována autorizace v oboru "technologická zařízení staveb"

 

Jak získat projekt DUR? 

Vyberte si projektanta, autorizovaného inženýra, který Vám projekt vypracuje. Pro stavební záměry v oblasti energetických staveb Vám rád nabídnu své služby.  

Kontakt

Energetické poradenství
Václava Trojana 1483/3
Praha 104 00

+420 724 054 228

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode